God has no religion
– Mahatma Gandhi


Sinds mensenheugenis is Antwerpen een smeltkroes van culturen, talen en levensbeschouwingen. Denken we aan de historische aanwezigheid van katholieke, orthodoxe en protestantse christenen, alsook aan de rijke geschiedenis van onze joodse gemeenschap. Recenter heeft vooral de islam aan zichtbaarheid gewonnen, maar ook het boeddhisme, hindoeïsme en taoïsme maken deel uit van onze gedeelde cultuur.

Jong VLD Antwerpen vindt deze diversiteit belangrijk en is daarom dan ook uitgesproken voorstander van een volledige vrijheid van godsdienst, waarbij de staat een strikte neutraliteit hanteert. Dit betekent eveneens dat zij niet naar eigen goeddunken deze of gene levensbeschouwing subsidieert, maar financiële bijdragen aan diverse geloofsgemeenschappen overlaat aan de leden daarvan. Op die manier wordt niemand bevoor- of benadeeld en kan de overheid het best deze vrijheid van levens¬beschouwing waarborgen. De meest zichtbare vertegenwoordigers van de staat, zoals loketbedienden, politieagenten, stadswachters e.d. moeten in hun gedrag en voorkomen deze neutraliteit kenbaar maken, om zo alle burgers gelijk te kunnen bedienen.

Gesubsidieerde instellingen met een specifieke levensbeschouwelijke inslag, zoals ziekenhuizen of scholen, zijn vrij om uiting te geven aan hun achtergrond, zolang zij – net als iedereen – respect opbrengen voor mensen met andere overtuigingen en een open geest houden. Zo kunnen we in ziekenhuizen niet verwachten dat dokters of verpleegsters meewerken aan actieve levensbeëindiging indien zij hier ethische bezwaren tegen hebben. Wel mogen we erop rekenen dat zij hun patiënten met een euthanasiewens doorverwijzen naar een arts of instelling waar zij terecht kunnen.

Ook in het onderwijs staat het schooldirecties vrij om onderwijs over levensbeschouwing te geven, zolang dit niet ten koste gaat van andere vakken. Zo hoort een les over scheppingsverhalen thuis in een cultureel of taalvak, niet in de les biologie. Op die manier staat het de leerlingen vrij op latere leeftijd hun leven zelf vorm te geven, op basis van eigen voorkeuren en objectieve lessen.

Back to Top